Privacyverklaring Drukkerij Koenen B.V.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Over ons

Onze gegevens zijn:
Drukkerij Koenen B.V.

Schaapweg 22

6063 BA Vlodrop

KvK: 14107594


De verwerking

Wij kunnen op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (jouw) persoonsgegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze bestaande of potentiële klanten.

Deze verwerking is noodzakelijk om onze klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, voor onze relatiebeheer, om orders te kunnen plaatsen en vanwege een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

In deze gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor de bescherming van deze persoonsgegevens. De gegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken worden opgeslagen omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van onze klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit doen wij als verwerker van die persoonsgegevens. Omdat wij in dat geval niet (eind)verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de persoonsgegevens, maken wij afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens wij verwerken en op welke wijze wij de gegevens zullen beveiligen ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke gegevens verwerken we?

Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de rol die wij hebben, ofwel als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken als verwerker, ten behoeve van een van onze klanten, hebben wij met deze klant een verwerkersovereenkomst gesloten waarin specifiek is opgenomen welke persoonsgegevens wij ten behoeve van die klant verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; zoals gegevens waaruit ras kan blijken (zoals een portret), gegevens over gezondheid, politieke opvattingen en/of genetische en biometrische gegevens.

Wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken als verwerker, ten behoeve van een van onze klanten (de verwerkingsverantwoordelijke). Daarover zijn dan in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant specifieke afspraken gemaakt.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Een (deel van) jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die als (sub)verwerker een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Ten eerste hebben wij een externe cloudopslag, die wij gebruiken als archief. Daarnaast kunnen wij adressenbestanden delen met een (sub)verwerker, omdat deze ons uithelpen met het verwerken van een mailing. Deze (sub)verwerkers helpen ons onder andere met het printen van adressen op enveloppen of adreslabels t.b.v. gesealde mailingen, het vullen en sluiten van enveloppen die zijn voorzien van adressen en/of de bezorging van poststukken.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij en onze (sub)verwerkers hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

De door ons genomen beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere opslag op beveiligde shares die dagelijks worden gescand op virussen. Daarnaast zorgen we dat onze virusscanners, firewalls en security patches up to date zijn. Andere maatregelen die wij genomen hebben, zijn unieke inloggegevens. Ook hebben we gezorgd voor een beveiligd platform voor doorzending van onze gegevens, waarbij gebruik wordt gemaakt van van two-factor authentication.

Bewaartermijn

Op moment dat wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, bewaren we persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Als wij verwerker zijn, verwijderen wij persoonsgegevens in ieder geval op het moment dat wij daartoe instructies van de verwerkingsverantwoordelijke krijgen of binnen de bewaartermijn zoals afgesproken in de verwerkersovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke. De van onze klanten ontvangen adressenbestanden worden tot maximaal 2 maanden na datum van facturatie aan de klant bewaard. De gegevens worden na deze periode automatisch verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, zullen we jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Wanneer wij alleen de verwerker zijn, zullen wij je verzoek doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke, die vervolgens je verzoek zal behandelen.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@drukkerij-koenen.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.