Algemene Voorwaarden van Drukkerij Koenen B.V.

zaakdoende te 6063 BA Vlodrop, Schaapweg 22. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Limburg te Roermond onder nr. 14107594

Artikel 1 Algemeen

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden, tevens houdende de leverings- en betalingsvoorwaarden, zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en Koenen gesloten overeenkomsten, alsmede op alle handelingen van Koenen.
 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is over- eengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
 3. Al de bepalingen van onderhavige voorwaarden worden geacht aan de opdrachtgever bekend te zijn en tussen partijen te vigeren, zodra de opdrachtgever van Koenen enig geschrift heeft ontvangen, waarop uitdrukkelijk naar deze voorwaardenwordt verwezen.
 4. Afwijkingen van bepalingen van de onderhavige voorwaarden zijn alleen van toepassing, voor zoveel en indien deze uitdruk-kelijk schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd, hetzij middels aangetekend schrijven, hetzij middels een tussen partijen gesloten en ondertekende overeenkomst. Hierbij zij vermeld, dat het bepaalde in het artikel waarvan wordt afgeweken zal komen te vervallen, doch dat de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.
 5. In geval van enig geschil, prevaleren de onderhavige voorwaarden en worden zij verondersteld als eerste te zijn bekend gemaakt.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een, al dan niet met offerte aangeduide, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke me- dedeling is geheel vrijblijvend en verplicht Koenen niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Koenen zal eerst gebonden zijn nadat hij de opdracht mondeling, schriftelijk of per fax heeft aangenomen of bevestigd, respectievelijk nadat hij, bij niet schriftelijke opdrachtbevestiging, met de uitvoering der werkzaamheden een aanvang heeft genomen.
 2. De prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, inclusief de daarbij behorende adviezen, worden, behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen, kosteloos verstrekt.
 3. Indien deze niet resulteert in een opdracht aan Koenen, heeft hij het recht de hieraan c.q. de aan de adviezen verbonden kosten aan de aanvrager in rekening te brengen, mits deze kosten beduidend hoger zijn dan in de branche gebruikelijk.
 4. Aanbiedingen van Koenen zijn steeds geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbodwordt geacht in elk geval te zijn verworpen indien niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door Koenen gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zo is bepaald dat door de aanvaarding daarvan terstond een overeenkomst tot stand komt.
 5. Enkel en eerst nadat de opdrachtgever de offerte voor akkoord heeft ondertekend, is Koenen gehouden met de werkzaamheden te beginnen.

Artikel 3: Annulering, wijziging

 1. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, de opdracht wenst te annuleren of daarin wijziging(en) wenst aan te brengen, is Koenen slechts aan die annulering of wijziging(en) gebonden na zijn uitdrukkelijke schriftelijke accoordbevinding.
 2. In geval van annulering of wijziging van de opdracht is Koenen steeds gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade(n) aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder schade wordt begrepen de door Koenen geleden verliezen en gederfde winst, alles in de ruimste zin, en in ieder geval de kosten die Koenen ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde produktiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Onder voorbehoud van alle rechten om daarvanaf te wijken, fixeert Koenen deze schade(n) op 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. Elke prijs voor de door Koenen te prestaties wordt steeds bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk met de opdracht-gever overeengekomen.
 3. Koenen behoudt zich het recht voor om in alle voorkomende gevallen afwijkende prijsafspraken te maken.

Artikel 5: Prijswijzigingen

 1. Koenen is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een van de volgende omstandigheden zich na het sluitenvan de overeenkomst voordoen: stijging kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor uitvoering de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, van sociale verzekeringen, van de met andere ar- beidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopie, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of produkten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Koenen tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze mocht verwachten, zijn grond voor verhogingen van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. Koenen zal, voor zoveel mogelijk, voordat hij met de werkzaamheden betrekkelijk het meerwerk begint, de kosten hiervan aan de opdrachtgever offreren.

Artikel 6: Betaling

 1. De prijs dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij te laten schrijven op de door Koenen aan te wijzen geldrekening, zonder zich op enige korting, verrekening of verrekening te kunnen beroepen. Koenen behoudt zich het recht voor in alle gevallen contante betaling, dan wel betaling vooraf te vorderen.
 2. In geval van niet of te late betaling, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Koenen is vereist. In dit geval is Koenen gerechtigd een vertragingsschade c.q. een boeterente te vorderen van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele maand zal worden berekend. Daarboven zal Koenen gerechtigd zijn te vorderen de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan het bedrag in alle gevallen zal worden gefixeerd op 15% van de opeisbaar verschuldigde hoofdsom plus rente, vermeerderd met de B.T.W. over het gefixeerde bedrag, zulks met een minimum van € 75,- (excl. B.T.W.).
 3. Koenen behoudt zich het recht voor zekerheid voor betaling te eisen of nog in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen. De opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op eerder met Koenen overeengekomen betalingscondities en/ of credietfaciliteiten. Alle door Koenen verleende credietfaciliteiten vervallen terstond op het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, waaronder inbegrepen (te late) betaling na de afgesproken termijn.
 4. Betalingen worden op de eerste plaats aangewend ter dekking van verschuldigde kosten of boetes en/of renten en strekken eerst daarna tot dekking van vervallen declaraties, met dien verstande dat de betalingen eerst worden aangewend tot ver- rekening met de oudste vervallen declaraties.

Artikel 7: Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats of magazijn van Koenen.
 2. Koenen is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 3. De opdrachtgever is gehouden zijn gehele medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomstdoor Koenen af te leveren zaken. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie ofinstructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij.
 4. Iedere levering van zaken door Koenen aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan, waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente,schade en kosten.
 5. Indien vervoer is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. Deze draagt steeds het risico tijdenshet vervoer.

Artikel 8: Levertijd

 1. De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn gaat in op het moment dat de opdracht zal zijn bevestigd, conform het bepaalde in artikel 3 lid 1.
 2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever Koenen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De binding van Koenen aan de overeengekomen fatale termijn vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht wenst of het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Koenen in redelijkheid niet noodzaakt tot afwijking van de fatale termijn.
 4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al het redelijkerwijs mogelijke te doen om een tijdige levering door Koenen mogelijk te maken. Bij niet naleving van deze verplichting vervalt de eventuele fatale termijn en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Koenen is in dat geval gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld. Daarna zal Koenen de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 9: Gebreken, klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – of de juiste zaken zijn geleverd;
  – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het over- eengekomene;- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen diegesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering aangetekendaan Koenen te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 4 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering aangetekendte melden aan Koenen.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 5. Het door Koenen in behandeling nemen van klachten en/of reclames impliceert geenszins, dat hij die klachten en/of reclamesbeschouwd als tijdig zijnde ingediend.
 6. Het beweerdelijk niet nakomen van verplichtingen door Koenen ontheft de opdrachtgever nimmer van verplichtingen, welkeuit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze

hun oorzaak vinden in door Koenen niet, niet juist, niet tijdig, of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever hiertoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals bijvoorbeeld telefoon of fax.

Artikel 11: Zet-, druk-, of andere proeven

1. De opdrachtgever is gehouden de van Koenen proeven zorgvuldig op fouten te controleren en deze met bekwame spoed gecorrigeerde of goedgekeurd aan Koenen te retourneren.

2. Goedkeuring van de proeven geldt als erkenning dat Koenen de voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Koenen is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven.
4. Elk op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopie, of model, respectievelijk druk-, zet- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij beoordeling van de ernst van de afwijking, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het

werk hebben, worden als gering beschouwd.
4. Meer- of minderleveringen zijn toegestaan, mits zij niet meer dan 10% van het overeengekomen aantal bedragen.
5. Afwijkingen van andere door Koenen gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering

van deze materialen en halffabrikaten toepasselijke Algemene Voorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis

aangemerkt. Koenen zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar toezenden.

Artikel 13: Auteursrechten e.d.

1. De opdrachtgever garandeert Koenen dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever afkomstige zaken, zoals kopij, zetsels, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere internationale regelgeving op het gebied van intellectueel- of industrieel eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken die derden op grond van bovenvermelde rechten geldend kunnen maken.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, blijft Koenen rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, zetsels, modellen, tekeningen, foto- grafische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

3. De door Koenen volgens zijn vormgeving te leveren zaken mogen niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig produktieproces worden verveelvoudigd.

Artikel 14: Eigendom van produktiemiddelen e.d.

1. Alle door Koenen vervaardigde zaken, zoals produktiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsels, model- len, ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films, clichés, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen, preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven eigendom van Koenen, ook als deze als afzonderlijke post op de factuur zijn vermeld.

2. Koenen is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

Artikel 15: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. Koenen zal de hem in het kader van de overeenkomst toevertrouwde zaken zorgvuldig bewaren.
2. De opdrachtgever draagt tijdens deze bewaring alle risico’s. Deze dient desgewenst zelf een verzekering af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Koenen van een kopij,

een tekening, fotografische opnamen of informatiedragers, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever

dient deze onder zich te houden en op verzoek van Koenen, tegen materiaalkosten, aan deze te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent Koenen een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst in zijn macht worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever uit welke hoofde ook aan Koenen

verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder inbegrepen.

Artikel 16: Door de opdrachtgever aangeleverde zaken

1. Indien de opdrachtgever met Koenen is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of produkten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige produktie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Koenen vragen.

2. De opdrachtgever is gehouden naast de voor de overeenkomst benodigde materiaal of de daarvoor benodigde produkten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Koenen vragen. De opdrachtgever staat ervoor in dat Koenen een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.

3. Koenen is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaand aan de bedrukking of verwerking te onder- zoeken.

4. Koenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Koenen onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of produkten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen van tussen het oorspronkelijke aan Koenen getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of produkt.

5. Koenen staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, kleur, glans, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid, indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan der overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen en produkten en ondeugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voor- en oppervlaktebewerkingen.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Koenen niet aansprakelijk worden gesteld voor loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor beschadigen van de door hem van de opdrachtgever ontvangen materialen of produkten als deze een voorbewerking hebben ondergaan, zoals het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever is verplicht Koenen op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van het door hem aangeleverde te wijzen.

Artikel 17: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Koenen zijn toe te rekenen.

2. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Koenen, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Koenen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Koenen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

3. Koenen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Koenen haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Koenen opgeschort.
5. Indien Koenen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk

aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

1. Koenen is jegens opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
* Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in het garantie artikel van deze voorwaarden.
* Als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Koenen of haar leidinggevende ondergeschikten;

2. Overigens is de aansprakelijkheid van Koenen beperkt tot het opnieuw drukken van het drukwerk door hemzelve. Een en ander te beoordelen naar redelijkheid en billijkheid.

3. Koenen is niet aansprakelijk:
* schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doe nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
* schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
* schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Koenen te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of produkten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomt opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of produkten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlakte bewerkingen.

4. Indien Koenen terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever, c.q. deze leverings- voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 20: Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Koenen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Roermond.

2. Koenen blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Koenen en de opdrachtgever, ook al is deze in het buitenland gevestigd, is Nederlands recht van toepassing.